MATEŘSKÁ ŠKOLA KOŠŤÁLOV | oficiální stránky školy
Domeček
vzdělávací programzařazené třídy
Školní vzdělávací program „HRAJEME SI OD JARA DO ZIMY“
aneb „VŠECHNO, CO OPRAVDU POTŘEBUJI ZNÁT, JSEM SE
NAUČIL V MATEŘSKÉ ŠKOLE“

I. třída
II. třída

Charakteristika a obsah vzdělávacího programu


Mateřská škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu , kde jsou zpracovány vzdělávací cíle do jednotlivých oblastí (biologické, psychologické, interpersonální,sociálně – kulturní, enviromentální. Děti získávají kompetence k učení, k řešení problémů, kompetence komunikativní,sociální a personální, kompetence činnostní a občanské.ŠVP vychází z běžného života – střídání ročních období,svátky,společenské události, obyčeje. Součástí ŠVP je ekoprogram EKOŠKOLKA – naším záměrem je probouzet v dětech zájem o přírodu, všechno živé, vnímat vše ve vzájemných souvislostech, používat ve vzájemné harmonii cit i rozum, a chovat se odpovědně ke světu, lidem a přírodě. Důležitá je pro děti vlastní zkušenost a prožitek, protože teprve to, co blíže poznáme, dokážeme lépe vnímat a účinně
chránit, proto klademe důraz na přímý kontakt s přírodou a přírodními materiály.

Náším dlouhodobým záměrem je:

- rozvíjet osobnost samostatného, zdravě sebevědomého, tvůrčího jedince cestou přirozeného působení
- podpora tělesného rozvoje a zdraví dítěte, jeho osobní spokojenost a pohoda
- systematické rozvíjení řeči dítěte – logopedická náprava od 4 let věku
- motivace k aktivnímu poznávání, podpora dítěte k učení, zájmu poznávat nové, porozumět jevům a věcem kolem sebe
- rozvíjení všech poznávacích a kreativních schopností dětí, jejich fantazie, zájmů, nadání
- poskytování možností poznávat takové hodnoty, jako je nedotknutelnost lidských práv, stejná hodnota a rovnost všech lidí, soucítění, solidarita se slabšími a ohroženými, péče o druhé a ohled na ně, hodnoty spojené se zdravím, životem a životním prostředím, důstojnými vztahy mezi lidmi
- v rozsahu dětských možností předávat kulturní dědictví a tradice

 

Výchovně vzdělávací práce

Celý kolektiv mateřské školy, tedy i provozní zaměstnankyně, při své práci maximálně zohledňují dítě jako subjekt výchovy . Proto  veškerou naši činnost zaměřujeme na pohodu dětí i učitelek, která je propojena se zdravím duševním, tělesným a sociálním.

Výchovnou práci podřizujeme individualizovaným potřebám a zájmům dětí, snažíme se  respektovat a zachovat Maslowovu pětici potřeb / fyziologické potřeby, potřeba bezpečí, potřeba sounáležitosti, potřeba uznání a seberealizace/.Ve svých tématických projektech nám jde o smysluplný obsah činností, přiměřený čas na práci, možnost výběru pro dítě, spolupráci mezi dětmi , mezi dětmi a učitelkou a o okamžitou zpětnou vazbu.

 Naší snahou je analyzovat výchovnou práci na základě kritérií, kdy nás zajímá, jak byla u dítěte rozvíjena jeho osobnost, schopnost učení, s jakými hodnotami, kvalitami se děti seznamují, jak se rozvíjí a upevňuje schopnost samostatného rozhodování dětí a celková soběstačnost. Vodítkem pro naší práci je zaujetí dětí tématem, zájem o činnosti, která vychází z daného tématu a také prožitek dětí přenesený i na rodiče, kteří byli nepřímo motivováni ke spoluúčasti, k součinnosti.V obou třídách se už pátým rokem pracuje podle třídních vzdělávacích programů, které odráží specifické podmínky každé třídy.

V tomto školním roce probíhá preventivní program“ZDRAVÝ ÚSMĚV“, již 5. rokem. Tento projekt zajišťují zaškolené žákyně Vyšší zdravotnické školy v Hradci Králové pod záštitou Centra preventivního programu stomatologické kliniky v Hradci Králové, jehož cílem je zlepšení stavu orálního zdraví u dětí předškolního věku. Součástí programu je praktický nácvik správného čištění zubů pod dohledem lektorek.

Pokračujeme v ekologické výchově dle zpracovaného školního eko - programu. Opět jsme se přihlásili do soutěže mateřských škol ve sběru druhotných surovin, kterou vyhlásily Severočeské sběrné suroviny a.s.Liberec.

Jsme registrování v celostátní síti mateřských škol se zájmem o enviromentální výchovu MRKVIČKA, na MŠ je jmenován koordinátor _ J.Krpatová. Vužíváme  aktuální nabídky ekologického sdružení ČMELÁK Liberec - programy „Království lesa“, “Vánoční příběh“, „Hody, hody doprovody“ byly velice poutavé a doplněné tvořivou dílnou pro děti.

“VESELÉ PÍSKÁNÍ“ hra na flétnu je praktikována v naší MŠ od roku 1995, od roku 2002 pracuje při MŠ zájmový kroužek flétniček pod vedením uč. D. Horové.

 

Děti, demografický výhled: kapacita MŠ naplněna , od září 20010navýšena kapacita školy na 56 dětí, počet vyvařovaných jídel ve školní jídelně na 56, MŠ pokrývá také požadavky o umístění dětí rodičů z Kundratic a okolí.

 

Co zabezpečuje konkurenceschopnost naší školy: stále bohatá nadstandardní nabídka pro děti a rodiče, kvalitní personál s odbornou specializací, příjemné, podnětné prostředí školy pro děti i rodiče.Co jsme si ve školce dělali a jak jsme si užívali…

 • Plavání – II.třída
 • Ekoprogram (KRÁLOVSTVÍ LESA – tvořivá dílna pro děti, VÁNOCE – tvořivá dílna pro děti, VELIKONOCE- tvořivá dílna pro děti)
 • Uspávání broučků – lampiónový průvod – rodiče a děti
 • Společná výroba dárků na předvánoční jarmark – rodiče a děti
 • Sběr kaštanů a žaludů
 • Sběr druhotných surovin- opět jsme vyhráli -po čtvrté
 • Exkurze do firmy Rautis Poniklá . výroba vánočních ozdob
 • Vystoupení při vítání občánků
 • Vystoupení při rozsvěcení vánočního stromu
 • Vánoční koncert v Tylově divadle v Lomnici n.P.
 • Vánoční zpívání koled – návštěva dětí ze ZŠ
 • Jarní koncert v Tylově divadle v Lomnici n.P.
 • Besídky pro rodiče
 • Slavnostní rozloučení se školáky za přítomnosti rodičů, starostky,ředitelky ZŠ - vystoupení dětí ze ZŠ
 • Výlet do Bozkovských jeskyní
 • Výlet do Radvánovic. „Šťastná země“ – starší děti
 • Malá maturita – školáci
 • Veselé pískání – kroužek - pravidelně
 • Logopedická odpolene s rodiči - pravidelně
 • „Hrajeme si na školáky“- odpoledne s rodiči – pravidelně
 • Hravé odpoledne s rodiči - pravidelně
 • Divadelní předtavení v MS - pravidelně

Ekologická výchova v naší mateřské škole

analýza současného stavu
1 = nejvyšší stupeň
Aktivita 12345Poznámka
Jmenování školního koordinátorax     
Zpracování analýzy podmínek pro EWOx     
Zpracování školního plánu EWOx     
Zapracování EWO do koncepce školyx     
Účast školního koordinátora v dalším vzděláváníx     
Účast pedagogů školy v dalším vzdělávání pedagogických pracovníků / konference, semináře, exkurze/
x     
Konkrétní aktivity k zapojení dětíx     
Jednodenní akce pro skupinu dětí /exkurze, výlet/x     
Vícedenní pobyt v přírodě pro skupinu dětí /škola v přírodě.../      
Účast na výukových programech /SEV, zoo, CHKO, knihovna.../      
Zapojení do projektů      
Zapojení do sítí /Mrkvička, regionální síť/
x     
Aktivity pro rodiče a s rodičix     
Aktivity pro veřejnost /např. Den Země/x     
Pořízení pomůcek a knihx     
Poskytování informací rodičům a návštěvníkům školy /panely, knihovna, výstavy. . . . /x     
Ekologizace provozu školy /třídění odpadu, úspory energie a vody, péče o zahradu/x     
Spolupráce s vedením školy
x     
Spolupráce s kolegy a zaměstnanci školyx     
Spolupráce se SEV, NNO, CHKO ...x     
Spolupráce s obcí / veřejnou správoux     
Spolupráce s podnikatelskými subjekty      
Ocenění aktivit v oblasti EWO /od vedení MS, v rámci kraje .../x     
Prezentace aktivit EWO na veřejnosti /tiskové zprávy a články, informační materiály, výroční zpráva, bulletin, kronika/
x     
Získávání financí na EWOx     
Další